La lectura digital, que comprèn no sols els llibres electrònics sinó també les pàgines web, els blogs, els mitjans digitals com aquest i en general tota la mena de documents que tenen accés des de pantalles, ja representa la meitat de les lectures que fan els espanyols, segons ha fet públic el Baròmetre d’Hàbits de lectura i Compra de llibres que elabora la Federació de Gremis d’Editors d’Espanya. Aquest estudi, representa el primer que s’ha realitzat dedicat a la lectura digital i professional.

En aquest primer informe per a l’any 2010 s’han plantejat algunes variacions per adequar millor el Baròmetre a la realitat de l’activitat lectora. En l’estudi s’incorpora la lectura més enllà de la que es realitza en el temps lliure i en el format de llibre tradicional i així s’inclou el llibre professional i la lectura en suports diferents al paper.
El Baròmetre assenyala que, del total d’entrevistats, gairebé la meitat (el 48,6%) llegeix en suport digital, la majoria a l’ordinador (47,3%), al mòbil o agendes electròniques (6,6%) i a través d’un lector digital o “e-Reader” (0,8%), que encara té una penetració molt escassa, en contrast amb l’ordinador.
Entre la població entrevistada, el 79,7% llegeix diaris, el 59% llegeix llibres i el 52% llegeix revistes almenys una vegada al trimestre. Els diaris lideren també la lectura en suport digital (32,1%). Webs, blogs i fòrums acaparen el 37,6% de lectors. Les revistes digitals tenen un 6,4% de lectors i els llibres digitals es queden en un 4,7%. L’estudi va concloure també que el 91,1% de la població espanyola de més de 14 anys llegeix en qualsevol tipus de material, format i suport, ja sigui imprès o digital, amb una freqüència almenys trimestral. D’aquests, el 86,6% llegeix almenys un cop per setmana, són els anomenats “lectors freqüents”.
Article 232
Josep Maria Solé – “Vols llegir?” – Ràdio Nova